Vedtekter

Vedtekter for NBF Barn og unge (Norsk Bibliotekforening Barn og unge).
Vedtatt på årsmøte i Bergen 9. februar 2016
Endring vedtatt på årsmøte i Oslo 20. april 2017 (pkt 6)

1 Formål
NBF Barn og unge er en spesialgruppe under Norsk Bibliotekforening som vil ivareta og fremme bibliotekvirksomhet for barn og ungdom i Norge. Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

2 Medlemskap
Alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan bli medlemmer i spesialgruppen. Alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening og spesialgruppen for inneværende år har stemmerett ved årsmøtet. Institusjoner kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt.

3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

4 Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 1 måneds varsel. Saker som skal behandles må sendes styreleder innen 3 uker før årsmøtet. Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan for kommende periode, budsjettforslag og innkomne forslag.

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité (2 medlemmer). Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det.

6 Styret
Spesialgruppen ledes av et styre med leder (valgt for ett år) og tre-fire styremedlemmer (valgt for to år av gangen, med to på valg hvert år). Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når leder og to styremedlemmer er til stede. Ved avstemning med stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7 Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet revideres av en person valgt av årsmøtet.

8 Vedtektsendringer
Årsmøtet kan stemme over endringer i disse vedtektene. Vedtektsendringer vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer.

9 Oppløsning
Spesialgruppen kan bare oppløses ved 2/3 flertall på et årsmøte. Ved oppløsning av NBF Barn og unge overføres midlene til Norsk Bibliotekforening.